Баща и син наливат пари в мощен проект в РупитеБлагоевградските стоматолози – баща и син Андон и Иван Корчеви, са поредните инвеститори, решили да влязат в бизнеса с фотоволтаици.

Техният фотоволтаичен парк ще е в петричкото село Рупите, където фирмата им „Солар-Ко 2021“ ООД разполага с терен от 26 303 кв.м.

Двамата стартираха процедура за промяна предназначението на имота от „нива“ в „за фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия – открити инсталации и технологични съоръжения за производство на ел. енергия“, както и по одобряване на ПУП-ПРЗ и парцеларен план за друг терен, който ще осигури транспортен достъп до фотоволтаиците.

С проекта се предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2.3 МW, както и трафопост.

По-проблемно ще е присъединяването на ФЕЦ-а към ел. мрежа, за което е предвидено да се изгради нова въздушна линия 20 kV с приблизителна дължина около 6.6 км. За тази цел по цялото трасе ще бъдат монтирани стомано-решетъчни и стоманобетонни стълбове.

За достъп до имота са се насочили към селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост.

Проектите на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП бяха разрешени за изработване от ОбС – Петрич този февруари.

Според преценката на РИОСВ – Благоевград с проекта за ФЕЦ обаче се предполага значително въздействие върху околната среда, поради което той подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Около 250 м от трасето на предвидения за изграждане въздушен електропровод пък попада в границите на защитена зона „Рупите – Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което планът подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

По тази причина екоинспекцията е изискала от стоматолозите доста допълнителна информация:

брой, местоположение и параметри на предвидените за монтаж стълбове в границите на защитената зона, ще има ли временни подходи до стълбовете и временни площадки, предвижда ли се сеч на дървесна растителност предвид това, че електропроводът ще премине въздушно през река Струмешница, а около нея има много крайречна дървесна растителност, и т.н.


Четете още:

🔴 Откриха мъртъв служител на аквапарк в Несебър

🔴 Митко Павлов разсипа новите спортни БМВ-та на МВР: Кога станахме Швейцария? А ние събираме капачки за линейки

🔴 Всички собственици на жилища и къщи в България са предупредени за застраховката

Източник: Блиц

Коментари

горе