На сума народ съм дала рецептата, един недоволен няма! (семейно наследство от векове)

При източена карта съдете банката да ви върне паритеНе са редки случаите на кражба или изгубване на дебитната или кредитната карта, както и на присвояване на данни от нея. Това може да се случи въпреки предприетите обичайни мерки за съхраняване на картата, на ПИН-кода и нейния номер. Когато пострадалият разбере, че от сметката му са изтеглени определени суми или са извършени разплащания с картата чрез ПОС-терминал или в онлайн магазин, той обикновено веднага уведомява съответната банка и тя „блокира” картата, респективно – възможността за извършване на по-нататъшни операции с нея.

Конфликтът, който обикновено се поражда в такива ситуации между клиента и банката, касае следното:

Какво става със сумите, неправомерно усвоени от сметката на клиента преди уведомлението до банката? В над 90% от случаите банката отказва да възстанови тези суми. Мотивите обикновено са свързани с проявена небрежност от страна на картодържателя, чрез която последният едва ли не е „съдействал” на лицето, разпоредило се със собствените му пари.

Каква е обаче законовата рамка и какви са възможностите на клиента да успее да накара банката да му възстанови изгубената сума при отказ от нейна страна?

Важно е да се знае, че съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, клиентът на банката има следните задължения:

1. Да използва платежния инструмент /картата/ в съответствие с условията за неговото издаване и използване;

2. Да уведомява доставчика на платежни услуги /банката/ или упълномощено от него лице за загубване, кражба, присвояване или неразрешена употреба на платежния инструмент незабавно след узнаването;

3. След получаване на платежния инструмент да предприеме всички разумни действия за запазване на неговите персонализирани средства за сигурност, включително да не записва каквато и да е информация за тези средства за сигурност върху платежния инструмент и да не съхранява такава информация заедно с платежния инструмент.

Съгласно същият закон обаче, когато ползвателят на платежна услуга /клиент на банката и картодържател/ твърди, че не е разрешавал платежна операция, регистрираното от доставчика на платежни услуги /банката/ използване на картата не е достатъчно доказателство, че платежната операция е била разрешена от платеца /клиент на банката и картодържател/. Или че платецът е действал чрез измама, или че умишлено или при груба небрежност не е изпълнил някое от задълженията си, цитирани по-горе.

Казано по-просто – ако клиентът твърди, че нито той, нито негов близък, на когото е дал картата и ПИН-кода доброволно, е използвал същата или данни от нея, извършването на действия по теглене или разпореждане със суми чрез картата не означава автоматично, че клиентът ги е извършил или че мами, или че е действал умишлено или небрежно по отношение запазване на картата и нейните данни.

При отказ от страна на банката да възстанови съответаната сума, картодържателят може да подаде иск в съда за тази сума и в голяма степен да се надява на решение в своя полза. Това е така, доколкото при един евентуален съдебен процес, ответникът /банката/ носи доказателствената тежест за установяване на измама, умисъл или груба небрежност от страна на клиента си при боравенето с издадената на негово име карта. Доказването на такова поведение на картодържателя на практика е доста трудно, доколкото банката няма как да е наясно при какви условия и обстоятелства клиентът съхранява картата и ПИН-кода й. Като на практика е почти невъзможно установяване и на субективния елемент на поведението на клиента, а именно – умисъл, груба небрежност или измама.

В този смисъл препоръчвам на всеки, чиято карта е била открадната или изгубена и на когото банката е отказала възстановяване на понесените загуби, да потърси правата си по съдебен ред. Като вероятността от спечелване на такова дело, на основание на посоченото по-горе, както и с оглед практиката при идентични казуси, е значително по-висока от обичайната.

Ако Ви е харесала статията, подкрепете ни във facebook!Източник: Стандарт

Следваща статия:
Лили Иванова с голямо турне в 10 града

Коментари

Видео на деня

горе