Тракийската писменостИма едно малка група слабо осведомени хора, които са си внушили, че нашите деди – траките не са имали своя азбука. Кланяйки се покорно на чуждата култура, тези заблудени сънародници смятат, че всички учени от Българската Академия на Науките споделят мнението им. Ще се наложи да разочаровам горчиво невярващите в тракийския гений, представяйки цитати от работи на наши академици. Не става дума за кого да е, а за едни от светилата на БАН: Владимир Георгиев и Иван Дуриданов, интересни данни могат да се намерят в работите на Димитър Попов, Александър Фол и Иван Маразов.

В книгата си “Траките и техния език” световно известния български езиковед В. Георгиев казва за най-древната писменост следното: “До скоро се смяташе, че най-старата писменост в Европа се е появила на о. Крит, дето най-старинните печати с т.нар. йероглифно писмо А датират от III то хил.пр.н.е. Обаче откритието на глинените печати от Караново, част от знаците на който са сходни с тия по печатите от Крит, и които съперничат с тях по древност, показа, че наченки на най-древна писменост е имало и на други места на Балканския полуостров… Писмеността на знаците от Градешница, Караново и Търтария има голямо значение за праисторията на населението живяло през IV-II хил. пр.н.е. на Балканския полуостров. Наличието на писменост показва, че в онези отдалечени епохи тук са живели племена с високо развита култура, която по началния стадий на развитие на писмеността не отстъпва на цивилизациите от Мала Азия, Близкия Изток и Египет. Балканския полуостров следователно е бил едно от средищата на най-високо развитите древни цивилизации.” (В. Георгиев, “Траките и техния език”, София, БАН, 1977, стр. 155-158).

Проф. Георгиев определя писмеността от Караново като тракийска и в друга, по-стара работа, твърдейки, че: “…най-старата култура, която се открива в пределите на Тракия, като например Караново I, е принадлежала на същинските тракийци”. (В.Георгиев, “Въпроси на Българската Етимология”, БАН, София, 1958, стр.113).

Въпреки, че Георгиев е пределно ясен относно тракийската принадлежност на културата Караново I, за да не започнат някои да твърдят, че по-късната Балканска цивилизация от IV-то- III-то хил.пр. Христа не e на траките, ще доуточня с друг цитат:  “Тракийския и пеласгийския език са се говорили в Юго-Източна Европа (Балканите) не само през Античността, но и по времето на Неолита – VII-мо хил.пр. Христа.” (К. Порожанов, цитиращ Георгиев в “Общество и държавност у траките “ Studia Thracica 6, БАН, Институт по Тракология, София, 1998, стр. 42-43). Щом езикът на траките е говорен в нашите земи още през Каменната епоха, то е налудничаво да се твърди без абсолютно никакво доказателство, че траките не са най-старото цивилизовано население на Балканите.

Да видим каква казва за тракийската писменост проф. Иван Дуриданов: “Накрай, за културната история на траките е важно да се спомене, че на територията на Древна Тракия и в нейно съседства бяха открити два надписа с образно (пиктографско) писмо… Наличието на тези наченки на писменост в древна Тракия свидетелствува за развитието на висока култура на населението от тази област през от IV-то- III-то хил.пр.н.е.”  (И. Дуриданов, “Езикът на Траките “, Наука и Изкуство, София, 1976, стр. 92).

Не само, че едни от най-известните и най-уважаваните учени на БАН твърдят, че траките имат писменост, но дори я определят като неотстъпваща по нищо на тези от Месопотамия и Египет. Днес датировката, както на плочицата от Градешница, така и тази на печата от Караново, са коригирани и става ясно, че писмеността от нашите земи е много по-стара от тази на шумери и египтяни:The signs inscribed on theKaranovo seal are pided into four groups by the arms of a cross. The signs are straight, abstract and it is impossible to connect them to any forms belonging to the “real” world. This inscription is 6,000 years old.” (“Знаците по печата от Караново са разделени на четири групи посредством раменете на кръст. Знаците са абстрактни и са оформени с прави черти, невъзможно да бъдат свързани с някакви форми от “реалния” свят. Този надпис е на 6000 години.”)

http://www.prehistory.it/fase2/karonovo.htm

“These symbols have been found on many of the artefacts excavated from sites in south-east Europe, in particular from Vinča near Belgrade, but also in Greece, Bulgaria, Romania, eastern Hungary,Moldova, southern Ukraine and the former Yugoslavia. The artefacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8,000 and 6,500 years old. Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found,predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years.”

http://www.omniglot.com/writing/vinca.htm

В Западна Европа хората, интересуващи се от култура, вече знаят, че България е една от люлките на европейската цивилизация, че у нас е намерена най-старата писмена система, а и това, че българите са потомци на траките: “Bulgaria is one ofthe cradles of European civilization. It is also home to the world’s oldest known writing system, which is engraved on the famous Gradeshnitsa Tablets. The tablets date back 6000 years. Theancestors of today’s modern Bulgarians are the Thracian peoples. In fact the Bulgarian roots stem from the Thracian civilization”.

http://www.investorsprovident.com/europe/bulgaria/bulgaria-history-and-politics.html

Както виждаме, известно е дори в чужбина това, че на наша територия е създадена първата писменост. Материали на тази изключително важна тема могат да се намерят и на български език, макар данните да са представени твърде скромно. Може би хората се страхуват някой да не ги перне по пръстите, ако признаят тракийската писменост не само за най-старата в Европа, но и в целия свят: „ГРАДЕШНИЦА” – ранно и среднохалколитна археологическа култура в Северозападна България… Върху плочки и пинтадери се срещат ранни пиктографски знаци,които се смятат за начало на най-старата писменост в Европа. Култура Градешница е идентифицирана през 1974 г. от археолога Богдан Николов”.

http://www.scribd.com/doc/45580912/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

“Надписът върху кръглия печат от Караново, който датира според българските археолози В. Миков и Г. Георгиев от края на IV-то или началото на III-то хилядолетие пр.н.е., представлява уникален паметник на човешката култура от оная отдалечена епоха. Той представлява първите фази на писмеността изобщо. При посочената датиривка, знаците върху печата от Караново се явяват най-старата писменост в Европа. Тази писменост е по-стара дори и от първата критска писменост, която датира от средата и втората половина на III-то хилядолетие пр.н.е. Така кръглият печат с надпис от Караново е една истинска научна находка.”  Сп. “Археология”, 1969/1  -  http://ziezi.net/azbuka.html

Напълно естествено е, че траките са имали писменост не само зората на човешката цивилизация, но и в Античността. В обща работа издадена в Западна Европа, проф. И. Маразов и проф.Ал. Фол споменават свидетелството на Еврипид относно medicines onthe Thracian tablets, recorded by Orpheus – лекарства, чиито имена били записани на тракийски плочици от Орфей. (Al.Fol & I.Marazov, Ancient Thrace, Cassel & Co Ltd,London, 1977, p. 30).

Това, че тракиецът Орфей е можел да пише, не би трябвало да ни учуди, ако знаехме сведението на Алкидамант: “Тук траките положиха Орфей – жрецът на музите… открил на хората буквите и мъдростта”. (Д. Попов, “Гръцките интелектуалци и Тракийския свят”, Лик, София, 2010, стр. 465.) Виждаме, че дори и гръцки автори са имали смелостта и доблестта да кажат истината определяйки траките в лицето на Орфей като създатели на буквите…


http://sites.museum.upenn.edu/gordion/images/stories/medium/inscriptions_13.jpg

Освен Еврипид и Алкидамант, Диодор Сицилийски също твърди, че траките Орфей и Линей са ползвали най-древната азбука. Старият автор споделя също, че не гърците, а пеласгите са първите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски (Historical Library of Diodorus the Sicilian, W.Mc Dowell, London, 1814 стр. 208). Ще напомня, че според Георгиев траки и пелазги са една общност, чието присъствие на Балканите е от времето на Неолита – VII-мо хил.пр.Христа. Според Плиний Стари, не гърците, а пеласгите са тези, които са разпространили азбуката чак до Лациум (родината на латините в Апенинския полуостров) – Naturalis Historia -VII-LVI-193.

MidasSehriTombDetail

http://www.humanjourney.us/images/MidasSehriTombDetail.jpg

Дълго време група безсъвестни хора се опитваше да скрие горепосочените данни и да ни внуши, че траките не са оставили никакви писмени паметници. Днес обаче ние знаем за тракийските надписи от Ситово, Езерово, петте надписа от Дуванлий (един върху пръстен и четири върху фиали), знаем и за надписите от Кьолмен, Александрово, Браничево, да не забравяме и четиридесетте надписа от Самотраки. Неотдавна бяха открити нови надписи в планините на Югоизточна България (Д. Лалчев, Древни писмени паметници открити в скално светилище в Югоизточна Тракия)…

Обърнете внимание, че са оцелели само тези епиграфски паметници, които са били скрити от човешкото око. Ситовския е в пещера, а повечето от другите са намерени в могилни погребения и в руините на древни храмове. Наивно е да мислим, че траките не са имали повече надписи, ситуацията обаче подсказва, че тези, които са били на открито място, са били заличени с фанатична упоритост… Дори и да са били десетки хиляди, щом са били на открито, те са могли да бъдат лесно унищожени от хора, желаещи да припишат на себе си заслугите на траките към европейската култура.

Нека обобщим накратко: стари автори като Еврипид, Алкидамант, Диодор Сицилийски и Плиний споменават за присъствието на писменост у траките, а някои дори определят дедите ни като първите европейци, имащи своя азбука. Тези твърдения се подкрепят от археологическите данни. Печатът от Караново, плочиците от Градешница, древните надписи от Търтария, Вълчи Дол, Осинчани и т.н. доказват убедително, че по отношение на създаването на писменост нашите предци са изпреварили другите народи. Неотдавна американски изследователи се увериха в това, че траките са имали писменост преди гърците –

“the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions bymore than a half-century”

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/articles/culture/24-artinscriptions

9811512_202fbc82e2

                                   http://farm1.static.flickr.com/5/9811512_202fbc82e2.jpg?v=0

Откритието на учените от университета на Пенсилвания няма да остане самотно. С времето ще излиза все повече и повече информация за високото ниво на култура на нашите деди и за тяхната роля в европейската история. Не всичко, което излезе наяве, ще бъде признато, защото накърнява интересите на влиятелни хора. Ето какво казва Ричард Ръгли за най-древната Балканска писменост, мисля, че той добре определя причините за мълчанието около нея, поради това ви моля – прочетете следните думи много внимателно!

“Идеята за съществуването на стара европейска писменост влиза в конфликт с много от дълбоко вкоренените възгледи на археологията и с традиционните представи за развитието на цивилизацията… Последиците биха били огромни, ако съществуването на такава писмена система се възприеме от всички, много основни положения ще бъдат представени под въпрос. Това означава отхвърляне на идеята, че появилите се преди 5000 години “високи” цивилизации на Близкия Изток първи са изобретили писмеността… Една още по-фундаментална промяна ще бъде изместването на историята далеч по-назад от “примитивния” мрак на каменната епоха…” (Ричард Ръгли, “Изгубените Цивилизации на Каменната Ера”, Бард, София, 1999, стр. 108 ).

Разбирате ли, че истината на нашето минало ще разтърси света из основи! Ще се разбере, че изворът на знанието не е в Шумер и Египет, а в България. Хиляди книги ще бъдат обявени за остарели, академици ще треперят за титлите си, ще се наложи да ни се извиняват дълго време. Това е причината някои учени фанатично да отричат древната тракийска писменост. Всеки си пази хляба… но рано или късно ще се наложи и скептиците да признаят необоримата истина. Разбира се това няма да стане бързо, грешки трудно се признават, а и лобито на хората, поставящи Ориента на пиедестал, е добре организирано и добре финансирано. Да, така е, но не е по-силно от волята на пробудилият се българин, който многократно е показвал на света, че може да направи дори невъзможното, когато е вдъхновен…Източник: Euro Chicago

Следваща статия:
Паметникът на Левски ще бъде възстановен за 19-ти февруари

Коментари

Видео на деня

горе